Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Porady online

Regulamin sklepu

Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://rozwiazanie-umowy-o-prace.pl/sklep. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Sklep prowadzony jest przez spółkę pod firmą Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie prawni Spółka partnerska z siedzibą przy al. Niepodległości 761, 81-838 Sopot, KRS: 0000559211, NIP: 5851471297.

§ 1 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – spółka pod firmą Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie prawni Spółka partnerska z siedzibą przy al. Niepodległości 761, 81-838 Sopot, KRS: 0000559211, NIP: 5851471297.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://rozwiazanie-umowy-o-prace.pl/sklep.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 11. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Usługa – dostępna w Sklepie porada prawna będąca przedmiotem sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Produkt – dostępny w Sklepie wzór umowy lub e-book będący przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi lub Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: Al. Niepodległości 761, 81-838 Sopot.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@jmslegal.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 58 710 77 67.

§ 3 Informacje podstawowe

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Usługi i Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 4 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Usługę lub Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny). Następnie należy wypełnić formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz danych koniecznych do wystawienia faktury, jeśli zamawiający życzy sobie otrzymać fakturę. Na koniec należy kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) i wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności oraz dokonać opłaty za Zamówienie.

§ 5 Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza Zamówienia w Sklepie zgodnie z § 4 Regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu złożenia Zamówienia. W przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 4. Wykonanie Usługi następuje w terminie uzgodnionym pomiędzy Klientem a Sprzedawcą po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy należnością uiszczoną za Usługę. Dostarczenie Produktu następuje na wskazany adres e-mail (produkt online) niezwłocznie (w ten sam dzień) po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy należnością uiszczoną za Produkt.

§ 6 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Ze względu na charakter Produktu (produkt cyfrowy), na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta – Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Art. 38 pkt 13 „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: […] o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”
 2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży Usługi najpóźniej do dnia poprzedzającego uzgodniony przez strony termin jej wykonania. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Klientowi należność uiszczoną za Usługę.

§ 7 Reklamacja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną (uszkodzony plik, nieodpowiedni format) lub prawną.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest wykonać Usługę z należytą starannością.
 3. Reklamację należy zgłosić Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres info@jmslegal.pl.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 9 Dane osobowe w Sklepie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu przetwarzane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
 3. Dane osobowe Klientów będą lub mogą być przekazywane osobom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Sprzedawcy, w tym podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, dostawcom usług w zakresie hostingu, obsługi informatycznej, dostawcom oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcom narzędzi informatycznych do zarządzania treścią stron internetowych i dodatków do nich.
 4. Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a) prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, b) prawo przenoszenia danych, c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5.  Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy Sprzedaży i prowadzenia korespondencji elektronicznej z tym związanej. W razie niepodania danych osobowych niemożliwe jest wykonanie Umowy Sprzedaży.
 6. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy Sprzedaży, a następnie przez czas niezbędny do obrony przed potencjalnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia upływu terminu przedawnienia tych roszczeń. Potrzeba obrony przed ewentualnymi roszczeniami w przyszłości stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta i RODO.