Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

marzec 2013

Dotychczas nic nie pisałam o „innych przypadkach ustania stosunku pracy”, koncentrując się na wypowiedzeniu bądź zwolnieniu dyscyplinarnym, gdyż te dwa tryby budzą najwięcej kontrowersji. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje w przypadku, gdy następuje śmierć jednej ze stron stosunku pracy – pracownika bądź pracodawcy. W obu przypadkach umowa o pracę wygasa, różne […]

Ugoda sądowa – wzór

Kalina Jarosławska20 marca 20134 komentarze

Dzisiaj chcę pokazać Ci, jak może wyglądać ugoda sądowa. Oto jedna z propozycji, obejmująca wypłatę świadczenia pieniężnego oraz zmianę trybu rozwiązania umowy o pracę.  UGODA Strony wyrażają zgodną wolę co do polubownego zakończenia postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w ____________, ____ Wydział Pracy (i Ubezpieczeń Społecznych), sygn. akt ____. W związku z tym pozwany […]

Czy można żądać odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania za niezgodne z prawem zwolnienie dyscyplinarne? Można. Jest to świadczenie pieniężne, zgodnie zatem z Kodeksem cywilnym, jeżeli dłużnik (pracodawca) opóźnia się z jego wykonaniem (niezależnie od przyczyn), można żądać od niego odsetek za czas opóźnienia. Problematyczne było jednak ustalenie momentu, od którego można naliczać odsetki. Propozycje […]