Zmniejszenie etatu a ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

przez Kalina Jarosławska dnia 21 maja 2020

Pracujesz na pełny etat, masz – w zależności od ogólnego stażu pracy – 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego. U tego samego pracodawcy przechodzisz na pół etatu z odpowiednią zmniejszoną pensją. Potem przestajesz pracować u niego, umowa o pracę się rozwiązuje, ale jeszcze z czasów zatrudnienia na pełny etat masz niewykorzystany urlop, za który trzeba zapłacić ekwiwalent pieniężny. Jak go obliczyć?

Obowiązują warunki z daty rozwiązania umowy o pracę

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że przy ustalaniu kwoty ekwiwalentu bierzemy pod uwagę warunki umowy i kwoty obowiązujące w dniu ustania stosunku pracy. Jeżeli w dniu rozwiązania umowy o pracę pracownik był zatrudniony na pół etatu ze zmniejszonym odpowiednio wynagrodzeniem, trzeba to uwzględnić. Spowoduje to obniżenie końcowej kwoty ekwiwalentu, ale nie zawsze znacząco – zależy to od wysokości wynagrodzenia i okresu, w którym pracownik pracował na niepełnym etacie po przejściu z etatu pełnego.

Obliczenia krok po kroku

W pierwszym kroku trzeba obliczyć liczbę dni ewentualnego urlopu zaległego i bieżącego osobno za okres, w którym pracownik pracował w pełnym wymiarze czasu pracy, i osobno za okres, w którym pracował na zmniejszonym etacie. Jest to ważne, ponieważ pracownikowi zatrudnionemu na część etatu urlop ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Oznacza to, że pracownikowi ze stażem krótszym niż 10 lat, któremu na pełnym etacie przysługiwałoby 10 dni urlopu w roku kalendarzowym, na połowie etatu przysługuje 5 dni urlopu. Dokonując tych obliczeń trzeba też pamiętać, że jeżeli stosunek pracy rozpoczyna się lub ustaje w ciągu roku, za ten rok liczbę dni urlopu oblicza się proporcjonalnie.

Gdy już mamy liczbę dni urlopu zaległego i bieżącego, który nie został wykorzystany do dnia ustania stosunku pracy, trzeba przeliczyć go na godziny, pamiętając, że 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Następnie ustalamy kwotę bazową do obliczenia ekwiwalentu. Obejmuje ona stałe miesięczne wynagrodzenie brutto, które przysługiwało pracownikowi „w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu”, czyli w miesiącu, w którym doszło do ustania stosunku pracy, a także zmienne składniki wynagrodzenia, jeżeli występują. Ważne jest to, że jeżeli w dniu rozwiązania umowy o pracę pracownik był zatrudniony na połowę etatu z odpowiednio zmniejszoną pensją, do kwoty bazowej ekwiwalentu uwzględnia się właśnie tę pensję, a nie pensję z czasów pracy na pełny etat.

Gdy już mamy kwotę bazową ekwiwalentu, dzielimy ją przez tzw. współczynnik ekwiwalentowy. Trzeba go zawsze sprawdzić dla danego roku, ponieważ może się on zmieniać. Jeżeli pracownik w dniu rozwiązania stosunku pracy zatrudniony jest na pół etatu, współczynnik musimy podzielić na 2.

W wyniku podzielenia kwoty bazowej przez współczynnik ekwiwalentowy otrzymujemy kwotę ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Dzielimy ją na 8 i uzyskujemy kwotę ekwiwalentu za 1 godzinę urlopu. Tę kwotę z kolei mnożymy przez obliczoną wcześniej liczbę godzin urlopu. Tak dochodzimy do ostatecznej kwoty ekwiwalentu.

Nie można zmniejszyć urlopu nabytego w czasie pracy na pełen etat

Zdarza się, że pracownikowi, który przeszedł z pełnego etatu na połowę, przy rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca oblicza ekwiwalent tak, jak gdyby pracownik przez cały czas był zatrudniony na połowę etatu. Jest to nieprawidłowe, ponieważ zmniejsza liczbę dni urlopu nabytego przez pracownika za czas pracy na pełnym etacie. Nie można pomniejszyć wymiaru urlopu nabytego przez pracownika w czasie zatrudnienia na pełen etat tylko dlatego, że w dniu ustania stosunku pracy był on zatrudniony na pół etatu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Porady on line

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kjaroslawska@jmslegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: